Üye Ol - Üye Girişi EGE SÜRÜCÜ KURSU - Tel: 0422 325 07 11  
Ana Sayfa
Ekibimiz
Ehliyet Sınıfları
Fotoğraf Galerisi
İletişim
Linkler
Online Testler
Online Dersler
Online Müracat
Sınav Bilgileri
Sıkça Sorulan Sorular
Konuk Defteri

Ana Sayfa / Online Dersler / Trafik
Trafik
ÜNİTE 1 : TRAFİK MEVZUATI

KONU 1 : KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU,TRAFİK İLE İLGİLİ KURULLAR KURULUŞLAR VE KOMİSYONLAR
 
 
Karayollarındaki can ve mal güvenliğinin sağlanması, trafik düzeninin kontrolünün sağlanması ve trafiği ilgilendiren bütün konularda alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla ülkemizde  2918 sayılı karayolları trafik kanunu ve Karayollarıtrafik yönetmeliği çıkartılmıştır. 18 ekim 1983 tarihinde kanunlaşmış ve 18 haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
·        Karayolu güvenliği yüksek kurulu : Kurul yılda iki defa olağan ,Başbakanın gerek görmesi halinde de olağanüstü gündemle toplanır.
·        Karayolu trafik güvenliği kurulu : Kurul emniyet genel müdürlüğü trafik hizmetleri başkanının başkanlığında  ayda bir toplanır.zorunlu hallerde başkan tarafından toplantıya çağırılabilir.
Görevleri ve yetkileri :
-         Trafikle ilgili kuruluşlarda koordineyi sağlamak öneride bulunmak,
-         Trafik kazalarının azaltılabilmesi için önerilerde bulunmak,
-         Karayolunun güvenliği için plan hazırlamak, kendi görev alanına giren konuların yasal düzenlemesi ve uygulamalarda görülen aksaklıkları tespit etmek,
 ·        İçişleri Bakanlığı emniyet genel müdürlüğü :Trafik ile ilgili kuruluşların çalışma şartları ,personel, görev, yetki ve sorumlulukları emniyet genel müdürlüğü trafik hizmetleri başkanlığı  merkez  ve taşra trafik kuruluşları Görev ve çalışma yönetmeliğinde şu şekilde bildirilmiştir.
Trafik kazalarında kaza tespit tutanağı düzenlemek, olay yerinde önlem almak, yoldan yararlananların trafik eğitimini yaptırmak,  araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek, trafik suçu işleyenlere suç ve ceza tutanağı düzenlemek, suç işleyenlerin araç plakalarını  trafik zabıtasına bildirmek, trafik düzensizliği yapanları uyarmak, sürücülerin belgelerini vermek, sigorta şirketlerine araçlarla ilgili olarak taleplerinde bilgi vermek, trafik kontrol ve denetimlerini yapmak ve trafik akışını sağlamaktır.
·        Karayolları genel müdürlüğü :
-         Karayollarındaki tüm işaretleme standartlarını tespit etmek, kontrol etmek, işaretleme ve düzenlemeleri yapmak .
-         Hız sınırlarını belirlemek,
-         Araçların ağırlık kontrollerini yapmak,
-         Araçların teknik muayenelerini yapmak yaptırmak,
-         Karayoluna ait işaret levhalarına, tesis ve yapılarına zarar  verenleri, yükleme kurallarına aykırı davrananlara suç ve ceza tutanağı düzenlemek ve en yakın trafik kuruluşuna  teslim etmek .
-         Sorumlu olduğu karayolunda trafik güvenliğini ilgilendiren kavşak, durak yeri, aydınlatma  ve benzeri çalışmaları yapmak ve yaptırmaktır.
·        TC.Milli Eğitim Bakanlığı :Özel sürücü kursları açılmasına izin vermek ve bunları denetlemek. Motorlu araç sürücüleri yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak. Resmi ve özel kurslarda eğitilenlerin sınavlarını yapmak, başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak, ilköğretim ve orta öğretim okullarında ders programlarına eğitim amaçlı zorunlu , uygulamalı trafik ve ilkyardım dersleri koymak , Çocuklar için trafik eğitim parklarını açma , yapma, eğitim ve çalışma  esaslarını belirlemek,
·        TC.Sağlık Bakanlığı :Trafik kazarlı ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak  uygulamak, karayolları üzerinde ilkyardım istasyonları kurmak personel, araç ve gereci  sağlamak. İllerde trafik kazaları için eğitilmiş sağlık personeli ve yeteri kadar ambulans bulundurmak .Araçlarda  bulundurulacak ilkyardım çantalarının içeriğini belirlemek. Trafik kazalarında ilkyardım uygulamalarına ait gerekli olan halk eğitimini yapmaktır.
 
·        TC.Ulaştırma Bakanlığı :  Karayolu ile uluslararası  ve şehirlerarası yolcu taşımacılığına ilişkin ikili  veya çok taraflı antlaşma hükümleri saklı kalmak üzere gerekli olan yasal ve idari düzenlemeleri yapmak , tedbirler almak ve karayolları trafik kanunu ile kanuna göre çıkartılan yönetmelikler açısından karayolu taşımasına  ait koordinasyonu sağlamaktır.
·        TC. Tarım Bakanlığı : Trafik düzeni ve güvenliği açısından  gerekli düzenleme ve işaretlemeleri  yaparak  tedbir almak ve aldırmak, yol güvenliğini ilgilendiren konulardaki ; kavşak, durak yeri , yol dışı park yeri, aydınlatma ve benzeri tesislerin projelerini incelemek ve onaylamak, yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayolu kenarında yapılacak yapı, tesis, işyeri vb. Yerlerin karayolu ile bağlantısını sağlayacak olan geçiş yolları yönünden izin vermek.
·        TC.Çevre ve Orman Bakanlığı : Ana orman  yollarıyla gerekli görülen diğer orman yollarında trafik düzeni ve güvenliği açısından işaretlemeler yapmak gerekli önlemleri almak ve aldırmak ,trafik kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle orman yolları içine trafikle ilgili olarak verilen diğer görevleri yapmaktır.
 ·        Belediyelerin Trafikle ilgili Görev ve Yetkileri:Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında yolun yapısını ,trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak, yol ve kavşak düzenlemeleri yapmak, trafiği düzenleme amacıyla trafik işaret levhaları ,ışıklı ve sesli işaret levhaları , yer işaretlemeleri temin ve tesis etmek ve devamlılığını ve işlerliğini  sağlamak, açık ve kapalı park yerleri (otopark) ile alt ve üst geçitler yapmak, yaptırmak ve işletilmesine izin vermek, yaya ve taşıt yollarında yayaların ve araçların hareketini zorlaştıran ve trafiği tehlikeye düşüren, motorlu araçlar dışındaki her türlü engeli ortadan kaldırmak, trafik akışını kolaylaştırmak için trafik akım programları ile toplu taşıma araçlarının kalkışları ile ilgili zaman tarifeli programlar yapmak, il trafik komisyonlarından karar almak şartıyla motorsuz taşıtlardan gerekli görülenlerin tescilini yapmak, halkın trafik eğitimine katkıda bulunmak için çocuk trafik eğitim parkları yapmak  ve yapılmasına izin vermek , taşıt yollarında  yayaların ve araçların hareketini zorlaştıran ve trafiği tehlikeye düşüren , motorlu araçlar dışındaki her türlü engeli ortadan kaldırmak , trafik için
tehlike oluşturan ancak kaldırılması  mümkün olmayan   engellerin  gece veya gündüz kolayca görülebilecek şekilde işaretlemektir.
 
·        İl ve İlçe Trafik Komisyonları Görev ve Yetkileri : İl sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre , trafik düzeni ve güvenliği bakımından yönetmelikte gösterilen konular ve esaslar çerçevesinde , illerde vali veya yardımcısının başkanlığında ,Emniyet, Jandarma ,Belediye, Milli Eğitim ,Karayolları ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler federasyonuna bağlı ilgili odanın temsilcileri, valilikçe uygun görülen trafikle ilgili üniversite ,oda, vakıf ve kamuya yararlı dernek veya kuruluşların birer temsilcisinden oluşan “il trafik komisyonu” ilçelerde de Kaymakamın başkanlığında aynı kuruluşların yöneticileri veya görevlendirecekleri temsilcilerin katıldığı “İlçe Trafik Komisyonu” kurulur.
 GÖREVLERİ :
İl sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik  düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak ,
Trafiğin düzenli bir şekilde akmasını sağlamak için alt yapı hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları  çözümlemek,
Ülkenin tümünü ilgilendiren Trafik Güvenliği Yüksek Kurulunun müdahalesini gerektiren hususları İçişleri Bakanlığına iletmek.
Karayolu  taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere  trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içerisinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekli ve şartları ,çalıştırılabileceği yerler ile güzergahlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek,
Gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olması için  boş alan ,arazi  ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve sahiplerine yada üçüncü kişilere  işletilmesi için izin vermek,
İl Trafik Komisyonu kararları valinin onayıyla yürürlüğe girer .İlçe trafik komisyonu kararları  İl Trafik Komisyonunca incelenip vali tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
İl ve İlçe trafik komisyonlarında alınan kararlara bütün resmi ve özel kuruluşlar uymak zorundadır.
KONU 2 : TRAFİK, KARAYOLU VE ARAÇLARLA İLGİLİ TANIMLAR
Trafik : Yayaların,hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir.
Karayolu : Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi,köprülü ve alanlardır.
Karayolu yapısı : Karayolunun kendisi ile karayolunun üstünde,yanında altında veya yukarısındaki ada, ayırıcı, oto korkuluk, istinat duvarı ,köprü,tünel,menfez ve bunun gibi yapılardır.
Tek yönlü karayolu : Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.
İki yönlü Karayolu : Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.
Bölünmüş Karayolu : Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen karayoludur.
Bağlantı Yolu : Bir kavşak yakınında ,karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmıdır.
Bisiklet Yolu : Karayolunun, sadece bisikletlilerin kullanımına ayrılan kısmıdır.
Geçiş Yolu (MÜLK) : Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun karayolu üzerinde bulunan kısmıdır.
Erişme Kontrollü Karayolu : Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yer ve şartlar  dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı,yaya,hayvan ve motorsuz taşıtların giremediği,ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoludur.
Tırmanma şeritli Karayolu : Orta şeridin ilk kullanma hakkının esas olarak çıkış yönünden gelen araçlara ait olduğu,sol şeride geçmenin yasaklandığı ,üç şeritli iki yönlü karayoludur.
Taşıt Yolu (Kaplama ) : Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmıdır.
Yaya yolu ( Yaya kaldırımı) : Karayolunun ,taşıt yolu kenarı ile gerçek veya tüzel kişilere ait mülkler arasında arasın da kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısımdır.
Banket : Yaya yolu ayrılmamış karayolunda ,taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların,olağan dışı hallerde araçların kullanabildiği kısımdır.
Platform : Karayolunun, taşıt yolu ,yaya yolu ve banketinden oluşan kısmıdır.
Anayol : Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin bu yolu geçerken veya bu yola girerken ,ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayoludur.
Tali Yol : Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından bağlandığı yoldan daha az önemde olan karayoludur.
Kavşak : İki veya daha fazla karayolunun, kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alandır.
Tehlikeli Eğim : Araçların emniyetle seyrine devamı için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimidir.
Yaya Geçidi : Taşıt yolunda, yayaların  güvenle geçebilmelerini sağlamak üzere,trafik işaretleri ile belirlenmiş alandır.
Okul Geçidi : Genel olarak okul öncesi ,ilköğretim ve orta dereceli okulların çevresinde  özellikle öğrencilerin geçmesi için taşıt yolundan ayrılmış ve bir trafik işareti ile belirlenmiş alandır.
Alt Geçit : Karayolunun , diğer bir karayolu veya demiryolunu alttan geçmesini sağlayan  yapıdır.
Üst Geçit : Karayolunun ,diğer bir karayolunu veya demiryolunu üstten geçmesini sağlayan yapıdır.
Demir yolu Geçidi (Hemzemin Geçidi) : Karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlerdir.
Ada : Yayaların geçme ve durmalarına,taşıtlardan inip binmelerine yarayan, trafik akımını düzenleme ve trafik güvenliğini sağlama amacı ile yapılmış olan ,araçların bulunmayacağı,koruyucu tertibatla belirlenmiş bölüm ve alanlardır.
Ayırıcı (Refüj) : Taşıt yollarını  veya yol bölümlerini birbirinden ayıran ,bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı,trafik tertibatı veya gereçtir.
Şerit : Taşıtların bir dizi halinde güvenle seyredebilmeleri için ,taşıt yolunun ayrılmış bir bölümü veya boyuna işaretlemelerle ayrılmamış olsa bile motorlu araç dizisinin hareketine yeterli genişlikte olmak şartıyla taşıt yolunun  bölünebileceği boyuna dilimlerden herhangi biridir.
Park Yeri (OTOPARK) : Araçların park etmesi için kullanılan açık veya kapalı alanlardır.
Karayolu üzeri park yeri : Taşıt yolundaki veya buna bitişik alanlardaki park yeridir.
Karayolu dışı park yeri : Karayolu sınır çizgisi dışında olan ve bir geçiş yolu veya servis yolu ile taşıt yoluna bağlanan  park yeridir.
Terminal : İnsan veya eşya taşımalarında ,araçların indirme,bindirme, yükleme ,boşlatma aktarma yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme,haberleşme,şehir ulaşımı ve benzeri hizmetlerin de sağlandığı yerdir.İnsan taşınan yerler “yolcu terminali” eşya taşınan yerler “eşya terminali” denir.
Durak : Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmek,indirmek gayesi ile duraklamaları için,işaretlerle belirlenmiş yerdir.
Muayene  İstasyonu : Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerdir.
Garaj : Araçların genellikle uzun süre durmaları için kullanılan,bakım veya servisinin de yapılabileceği kapalı veya açık olan yerlerdir.
Araç : Karayollarında kullanılabilen motorlu,motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adıdır.
Taşıt : Karayolunda insan,hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır.Bunlardan makine gücü ile yürütülenlere “motorlu taşıt” insan ve hayvan gücü ile yürütülenlere “motorsuz taşıt” denir.
Sürücü : Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişidir.
Şoför : Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişidir.
Otomobil : Yapısı itibariyle ,sürücüsü dahil en çok 8 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu araçtır.Bunlardan taksimetre veya tarife ile yolcu taşıyanlara “taksi otomobili” adam başı ücretle yolcu taşıyanlara “dolmuş otomobili” denir.
Minibüs: Yapısı itibariyle sürücüsü dahil 9 ile 15 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.
Otobüs : Yapısı itibariye sürücüsü dahil en az 16 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan araçtır. Troleybüslerde bu sınıfa dahildir.
Kamyonet : izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır.
Kamyon : İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 ton dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır.
Çekici : Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıttır.
Arazi Taşıtı : Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu araçtır.
Motosiklet : 2 veya 3 tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araçlardır.Bunlardan karoseri yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan 3 tekerlekli motosikletlere  Triportör denir.
Motorlu Bisiklet : Silindir hacmi 50 santimetre küpü geçmeyen , içten patlamalı
veya elektrik motoru ile donatılmış ve imal hızı saatte 45 km/s den az olan bisiklettir.
Bisiklet : En çok 3 tekerleği olan ve üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedal veya el ile tekerleği döndürülmek suretiyle hareket eden ve yolcu taşımalarında kullanılmayan motorsuz araçtır.
Lastik tekerlekli traktör : Belirli şartlarda römork ve yarı römork çekebilen,ancak ticari amaçlı taşımada kullanılmayan tarım aracıdır.
İş Makinesi : Paletli veya madeni tekerlekli yol inşaat makineleri ile benzeri tarım ,sanayi, bayındırlık , milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan ve karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılmayan araçlardır.
 Tramvay : Genellikle yerleşim birimleri içinde insan taşımasında kullanılan ,karayolunda tekerlekleri  raylar üzerinde hareket eden ve hareket gücünü dışarıdan sağlayan taşıttır.
Özel amaçlı taşıt : Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan itfaiye ,cankurtaran,cenaze, radyo,sinema , televizyon ,kütüphane araştırma araçları ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek,taşımak ,kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.
Okul  Taşıtı : Genel olarak okul öncesi ,ilköğretim ve orta dereceli okulların öğrencileri ile sadece gözetici ve hizmetlilerin taşınmalarında kullanılan araçtır.
Kamu Hizmeti Taşıtı : Kamu hizmeti için yük veya yolcu taşıması yapanaraçtır.
Personel servis aracı : Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu veya özel veya tüzel kişilerin personelini bir akit karşılığı taşıyan şahıs veya şirketlere ait minibüs ve otobüs türündeki ticari araçlardır. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilere ait araçların kendi personelini veya yolcusunu taşıma işi bu tanımın kapsamına girmez.
Umum servis aracı : Okul taşıtları ile personel servisaraçlarının birlikte değerlendirilmesidir.
Römork : Motorlu araçla çekilen insan ve yük taşımak için imal edilmiş olan motorsuz araçtır.
Hafif Römork : Azami yüklü ağırlığı 750 kg.ı geçmeyen römork veya yarı römorktur.
Taşıt katarı : Karayolunda bir birim halinde seyretmek üzere birbirine bağlanmış en çok 2 römorktan  oluşan araçtır.
Taşıma Sınırı (kapasite) : Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük veya yolcu ve hizmetli sayısıdır.
Gabari : Araçların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk,genişlik ve yüksekliklerini belirleyen  ölçülerdir.
Azami ağırlık : Taşıtın güvenle taşıyabileceği azami yükle birlikte ağırlığıdır.
Yüksüz Ağırlık : Üzerinde insan veya eşya (yük) bulunmayan ve akaryakıt deposu dolu bir aracın taşınması zorunlu olan alet, edavat ve donatımı ile birlikte toplam ağırlığıdır.
Yüklü Ağırlık : Bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu sürücü,hizmetli  yolcu ve eşyanın toplam ağırlığıdır.
Dingil Ağırlığı  :  Araçların karayolu yapılarından  güvenle  
Azami Dingil Ağırlığı : Araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan toplam ağırlıktır.
Durma: Kırmızı ışık, yetkililerin dur işareti ,yol kapanması gibi her türlü trafik zorunlulukları nedeni ile aracın durdurulmasıdır.
Duraklama : Trafik zorunlulukları dışında araçların,insan indirmek ,bindirmek, eşya yüklemek, boşaltmak veya beklemek amacı ile kısa bir süre için durdurulmasıdır. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi 5 dk. Dan fazla olmamalıdır.
Park etme : Araçların durma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılmasıdır.
Trafik Kazası : Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm,yaralanma veya zararla sonuçlanmış olaydır.
Trafikten Men : Trafik zabıtası veya yetkililerce kanunda belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasıdır.
Mülk : Devlete,kamuya,gerçek ya da tüzel kişiye ait olan taşınmaz mallardır.
Geçiş Hakkı :  Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre ,yolu kullanmak sırasındaki öncelik hakkıdır.
Geçiş Üstünlüğü : Görev sırasında ,belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarıdır.
Yaya :  Araçlardabulunmayan ,karayolunda hareketsiz veya hareket halinde bulunan insandır.
Trafik İşaretleri : Trafiği düzenlemeamacı ilekullanılan işaret levhaları,ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile trafik zabıtası veya diğer yetkililerin trafiği yönetmek için yaptıkları hareketlerdir.
KONU 3 : KARAYOLU YAPISININ VE TRAFİK İŞARETLERİNİN KORUNMASI
 Karayolu yapısının üzerine ,trafiği zorlaştıracak,güçleştirecek ,tehlikeye sokacak ve engelleyecek  şekilde bir şey koymak, dökmek,atmak ,bırakmak ve benzeri davranışlarda bulunmak yasaktır.
Karayolu sınırı dışında ve içinde trafik işaret ve levhalarının görülmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek, anlaşılmalarını zorlaştıracak veya  yanıltacak  şekilde bir şey koymak  veya trafik işaretlerinin üzerine yazı yazarak,çizerek, eğerek bozmak  ve yerlerini değiştirip ortadan kaldırmak yasaktır.Bu yasağa uymayanlara  para cezası verilir ve verdikleri zarar ve masraflar ödetilir.

KONU 4 : TRAFİK İŞARETLERİ , ANLAMLARI VE UYMA MECBURİYETİ

 1-     TRAFİK GÖREVLİSİNİN İŞARETLERİ :

 A ) Yolun trafiğe açık/ kapalı olması hali : Trafik görevlisinin kolları yanlarda ise ön ve arka cephesinde kalan yollar trafiğe kapalı sağ veya sol istikametinde kalan yollar ise trafiğe açıktır. Sağ veya sol koldan birini veya ikisini yere paralel olarak açtığında kollar doğrultusundaki araçlara geç , ön ve arka doğrultusundaki araçlara  dur demektir. Sürücüler trafik görevlisini önden veya arkadan görüyorsa durmalı omuz istikametinden görüyorlarsa geçmelidirler.

B ) Trafiğin bütün istikametlere kapanması hali : Trafik görevlisinin sağ veya sol kollarından biri yukarıda,diğeri aşağı pozisyonda ise bu durumda  yol bütün yönlere kapalı olup, sürücüler için daha önce kendisine açık olan yolun kapanacağını , kapalı olan yolun ise açılacağını bildirir. (Trafik polisinin yön değiştireceği anlaşılır.)

 

C ) Trafiği hızlandırma işareti : Trafik görevlisi ,hızlandırmak istediği yöne sol  veya sağ yanı dönük olarak durur , o istikamette bulunan kolunu yere paralel olacak şekilde ve dirsekten kırarak, eline kadar olan kısmı yukarıya kaldırıp,tekrar yere paralel hale getiriyorsa bu işaretin seri yapılması o yönde akan trafiğin hızlanması talimatını içerir.

 

D ) Trafiği yavaşlatma işareti :  Trafik görevlisi, yavaşlatmak istediği yöne dönük durumdadır, sağ veya sol kolunu trafiğin akış istikametine göre omuzdan yere paralel oluncaya kadar kaldırıp, 45 derece ile 90 derece arasında yavaş yavaş sallar. Bu işaretin seri yapılması o yönde akan trafiğin yavaşlaması talimatını içerir.

 

E ) Yön tayini hareketi :  Trafik görevlisinin sağ veya sol kolu dirsekten kırılmış vaziyette ve diğer kolu dik olarak yönlendirilmek istenen tarafı gösterir.Bu pozisyonda sürücüler kol istikametine göre hareket etmelidir.

 

F ) Gece trafiği yönetme hareketleri : Trafik görevlisi gece ışıklı işaret çubuğu kullanarak trafiği yönetme hareketlerini trafiğin pozisyonuna ve işaret verilecek akımın yönüne göre sağ veya sol kol ile yapar.

 

1- ) İşaret çubuğu ile DÖNÜŞ işareti verme : Trafik görevlisi vücudunu hareket edecek trafiğe dik konumda tutar. Sağa  dönecek trafik için çubuk sol koldadır ve işaret soldan sağa doğru verilir. Sürücüler çubuğun gösterdiği istikamete doğru hareket etmelidirler.

 

2- ) İşaret çubuğu ile GEÇ işareti verme : Trafik görevlisi vücudunu hareket edecek trafiğe dik konumda tutar.İşaret verilecek olan trafiğe o yöndeki kol dirseğe kadar yere paralel kaldırır ve dirsekten itibaren ucu baş hizasından geçecek şekilde yay çizer Normal geç işaretini kolu ile yapar.Sürücü geçme işlemine devam eder.

 

3- ) İşaret çubuğu ile DUR işareti verme : Trafik görevlisi vücudunu, durdurulacak trafiğe dik konumda tutar ve yolun kenarına yakın bir yerdedir. Çubuk sağ elinde ve dirsek kırık bir şekilde öndedir.Çubuğu yere dikey bir konumda ve 45 derecelik bir yay içerisinde  vücudun sağından soluna doğru hareket  ettiriyorsa ,sürücüler durmalıdır.

 

Görevli kişilerin ,kısa sesli tek veya fasılalı düdük sesi uyarma, uzun sesli tek veya fasılalı düdük sesi dur demektir. 

2-     IŞIKLI TRAFİK İŞARETLERİ:

 

A ) Kırmızı ışık : Yolun trafiğe kapalı olduğunu bildirir. Aksini gösteren bir işaret yoksa hiçbir yöne hareket edilmez ,durulur.

     B ) Sarı ışık : Uyarı ve ikaz anlamında olup,yanış sırasına göre yolun trafiğe açılmak veya kapanmak üzere olduğunu belirtir.Yeşilden sonra yanan sarı ışık ,yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu belirtir.

Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık ,yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu bildirir. Kalkış için hazırlanılır.

C ) Yeşil ışık : Yolun trafiğe açık olduğunu bildirir, aksine bir işaret yoksa durmadan geçilir.

D ) Fasılalı yanıp sönen kırmızı ışık : Dur işaret levhası ile aynı anlamdadır. Kavşak girişinde duruş yapılır ve yolun trafiğe açık olup olmadığı kontrol edildikten sonra dikkatli bir şekilde geçiş yapılır.

E ) Fasılalı yanıp sönen sarı ışık : Uyarı anlamındadır. Bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesini bildirir. Yol ver işaret levhası ile aynı anlamdadır.

F ) Işıklı oklar : Dönüşleri düzenler. Ok yönünde dönüş yapacak sürücüler, ışıklı okun yeşil yanmasını beklemek zorundadırlar. Işıklı okun kırmızı yanmasında ok istikametine gidecek sürücüler beklemek zorundadırlar.

G ) Yaya figürlü kırmızı ışıkta : Yaya  geçidinin yayalara kapalı olduğunu ,Yeşil figürlü ışıkta  da yaya geçidinin yayalara açık olduğunu gösterir.

Sesli ve yazılı uyarı sisteminde ,araç trafiğine göre yayaların hareketlerini düzenleyen sistemdir. Yayalara hitap eder.

 

3-     TRAFİK İŞARET LEVHALARI :

 

Trafik işaretlerinin amacı , karayolundan yararlananlara yol, trafik durumu ve ve yakın çevresi ile ilgili gerekli bilgileri vermek, yasaklama ve kısıtlamaları bildirmektir.Güvenli ve düzenli trafik ortamı sağlamak amacı ve karayollarında yapılacak işaretlemenin standartları  İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Karayolları Genel Müdürlüğü’nce tespit edilmiş olup, uygulanan işaret levhaları 5 ana gruba ayrılmıştır.

A ) Tehlike uyarı işaretleri : Tehlikeli olabilecek kesimlere yaklaşıldığını hızın azaltılması  ve önde giden taşıtın geçilmemesinin gerektiğini bildiren levhalardır.


B ) Trafik Tanzim Grubu işaretleri : Karayolundan yararlananlara ,trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak için uymaları gerekli olan yasaklama ,kısıtlama ve zorunlulukları bildirir. C ) Trafik Bilgi İşaretleri : Yoldan yararlananlara  yol ve yakın çevresi ile yol kenarında bulunan yerleşim yerleri ve çeşitli hizmet birimleri hakkında bilgi veren levhalardır.


D ) Duraklama ve Park işaretleri : Araçların durma ve park etme durumlarında ,trafik akışını ve güvenliğini düzenleyen işaret levhalarıdır.

E ) Otoyol İşaretleri : Otoyollarda trafik akışını ve düzenini bildiren çok miktarda işaret levhalarıdır.Yeşil  renktedir.

4-     YOL ÇİZGİLERİ :

A ) Kesik kesik yol çizgisi: Trafik kurallarına uyulması şartıyla sürücüler öndeki aracı geçebilir, şerit değiştirebilir.

B ) Devamlı yol çizgileri:  Bu çizgi boyunca hiçbir sebeple öndeki araç geçilmez , şerit değiştirilmez.

C) Kesik ve Devamlı yol çizgisi : Sadece bir yönde geçme yasağı getirilmiştir, araca yakın olan çizginin anlamına göre hareket edilir.

D ) Yan yana iki devamlı yol çizgisi: Bu çizgi taşıt yolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir. Ayırıcı (refüj) anlamındadır. Hiçbir sebeple çizgilerin soluna karşı yönden gelen araçlar bölümüne geçilmez.

E ) Yaya geçidi çizgileri: Yayaların taşıt yolundan karşıdan karşıya güvenli geçmelerini sağlamak için çizilmiş çizgilerdir.

F ) Park yeri çizgileri : Park yeri olarak araçların düzenli bir şekilde duracakları yerleri belirlemek amacıyla park yerine çizilen çizgilerdir.

G ) Park yasağı çizgileri : Park etmenin araçlara yasaklandığı yerlerde taşlarına veya kaplama bitimine yakın çizilen çizgilerdir.
H ) Yazı ve işaretler : Sürücülerin gidiş yönlerine göre yapmak zorunda oldukları hareketleri göstermek maksadıyla taşıt yolu üzerine yazılan yazılar, rakamlar ve işaretlerdir. Sürücüler bu yazı ve işaretlerin ifade ettiği anlamlara göre hareket etmek zorundadırlar. Bunlar , yol ayırım çizgileri, ofset taramalar, hızlanma ve katılma çizgileri, yönlendirme ve şerit seçim okları, yavaşlama uyarı çizgileri ve park çizgileridir. Gerekli hallerde  yapım ,bakım ve onarım yapılan yerlerde  yol çizgileri sarı renkte olup, mutlaka uyulması gerekmektedir. Ayrıca sarı renkli bant , reflektif  buton gibi işaretleme elemanları da kullanılır.

 5-     DİĞER İŞARETLEME ELEMANLARI :

 Trafik güvenliğini sağlamak için  taşıt yolu üzerine , kenarına uygulanmış olan tesisat ve materyallerdir.

1-     Karayolu kenar taşları

2-     Kar direkleri

3-     Yer butonları

4-     Oto korkuluklar

5-     Bordür taşları

Karayolları trafik kanun ve yönetmeliğinde gösterilen diğer kural ,yasak ve yükümlülüklerine uyulmalıdır.

KONU 5 : KARAYOLUNDA ARAÇ SÜRME YASAĞI
 
Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri almış olanlar ve alkollü içki almış olanlar güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş olanların karayolunda araç sürmeleri yasaktır. Bu şekilde araç kullanan sürücüler ; araç kullanmadan men edilir, mahkemeye sevk edilir, ayrıca sürücü belgesinin  iptali ile cezalandırılır.
Alkollü içki almış olarak araç kullanan hususi taşıt sürücülerinin kanlarındaki alkol miktarı en çok 0,50 promil olabilir. Diğer sürücülerin alkollü içki almış olarak araç kullanmaları yasaktır.0,50 promilin üzerinde alkollü içki almış olarak araç kullanan sürücüler tespit edildiğinde; sürücü belgesi :
Birinci defa da 6 ay, ikinci defa da 2 yıl, süre ile elinden alınır. üçüncü defa da tekrarı halinde ise 6 aydan aşağı olmamak üzere hapis cezası ile hafif para cezası verilir. Ve sürücü belgeleri 5 yıl süre ile geri alınır. Bu  sürenin sonunda psiko teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutulur ve sürücü belgesi iadesinde sakınca bulunmayanlara belgesi iade edilir. Uygun olmayanlara sürücü belgesi iade edilmez.
Sürücü belgesi olmayanların veya sürme yetkileri oldukları araçlar dışındaki araçları karayolunda sürmeleri yasaktır.
 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüleri bir yarar karşılığında sürücülük yapanların  24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak 5 saat  ,en az 30 dakika dinlenme olmak üzere toplam 9 saatten fazla
Araç kullanmaları yasaktır. Ticari araç sürücülerinin Türkiye şoför ve otomobilciler esnaf odalarına bağlı olan  meslek odasında Ticari taşıt kullanma  belgesi almak zorundadırlar.
Otobüs, kamyon ve çekici  gibi araçların sürücülerinin kontrolü takoğraf cihazı ile yapılır, bu araçlarda takoğraf bulundurmak  ve kullanmak zorunludur.
Sürücü ve yolcular toplu taşıma araçlarında sigara içemezler.
 
 
KONU 6 : KARAYOLUNUN KULLANILMASI KURALLARI
 
Sürücüler; karayollarından faydalanırken, karayolu üzerindeki yasaklama ,kısıtlama ve trafik durumuna göre gerektiren tüm kurallara eksiksiz uymak zorundadırlar.
·        Aksine bir işaret yoksa bütün sürücüler araçlarını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmek zorundadırlar.
·        Çok şeritli yolda hızının ve trafiğin gerektirdiği şeritten sürmek zorundadır.
·        Üç şeritli iki yönlü karayollarında, tırmanma şeridi olarak tahsis edilen en sağ şerit ağır vasıtalar için ayrılmıştır, orta şerit çıkış yapan araçların önlerindeki aracı geçmeleri için ayrılmıştır, iniş yapan araçlar ise boş olması halinde orta şeritten yararlanabilirler en sol şerit gelen trafik için ayrılmıştır sürekli işgal edilemez.
·        Trafiği aksatacak veya tehlikeye oluşturacak şekilde şerit değiştirmemek gerekir.
·        Kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında 150 m., yerleşim yerleri içinde 30 m. Mesafe içinde şerit değiştirmek yasaktır.
·        Geçme , dönme, duraklama ve park etme gibi haller dışında şerit değiştirmek yasaktır.
·        Bölünmüş yollarda ,karşı yönden gelen trafik için ayrılmış yol bölümüne girilmez.
·        Dört veya daha fazla şeritli ve iki yönlü yollarda, karşı yönden gelen trafik için ayrılan yol bölümüne girilemez.
İşaret vermeden şerit değiştirilmez.
KONU 7 : İŞARETLERE UYMADA ÖNCELİK SIRALAMASI
 
1-     Trafik görevlisinin işaretleri
2-     Işıklı işaret cihazları
3-     İşaret levhaları
4-     Yol çizgileri
5-     Diğer işaretleme elemanları
 
 
 
KONU 8 : HIZ KURALLARI
 
SÜRÜCÜLER HIZLARINI;
·        Yol durumuna göre,
·        Kullandıkları aracın cinsine göre
·        Yük durumuna göre
·        Hava ve görüş durumuna göre
·        Yoldaki trafiğin durumuna göre
·        Trafik işaretlerinde belirtilen şartlara göre
Ayarlamak zorundadır.
 
 
Motorlu araçların , karayollarında sürülmesine izin verilen ,en yüksek hıza azami hız,en düşük hıza asgari hız denir.
            Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri içinde ,dışında ve otoyollarda römorksuz araçlar için azami hız sınırı aşağıdaki gibidir.
 
 
 
 
 
ARAÇ CİNSLERİ                                                                Ş.İ.       Ş.D.   Otoyol
 
Otomobil                                                                                 50         90         120
Otobüs                                                                                    50         80         100
Minibüs,Kamyonet.Kamyon                                                    50         80           90 
Tehlikeli madde taşıyan araçlar,özel izin belgeli araçlar        30         50           60
Arazi taşıtları ve motosikletler                                                50        70           80
Bisiklet ve motorlu bisiklet                                                      30         50          ----
LTT ,İş makinesi,arızalı aracı çeken araç                              20         20           ----
Servis freni bozuk olan aracı çeken araçlar                            15         15           ----
 
Zorunlu haller dışında şehirler arası karayolunu kullanan motorlu araçlarda ,aracın
Cinsi fark etmeksizin asgari hız sınırı 15 km/saat, otoyollarda ise 40 km./saat dir.
 
Lastik tekerlekli traktör hariç ,römork takmış römorklu ve yarı römorklu araçlarda en fazla hız sınırı aynı cins römorksuz araçlara göre 10 km.daha düşüktür.
 
İç işleri bakanlığı ,bayındırlık ve iskan bakanlığı’nın uygun  görüşünü alarak otoyollarda ,otomobiller için yol standartlarını dikkate alarak hız sınırlarını 20 km. daha artırmaya yetkilidir.
 
Hız sınırlarını ölçen cihazların yerini tespit eden veya ölçen cihazları bulunduranlar hakkında hafif para cezası ile birlikte 4 aydan 6 aya kadar hafif hapis, imal ve ithal edenlere hafif para cezası  ve 6 aydan 8 aya kadar hafif hapis cezası verilir.
 
Hız kurallarını ihlalden ceza yazılan sürücülerden, o tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde aynı kuralı 5 defa ihlal ettiği tespit edilen sürücülerin ,sürücü belgeleribir yıl süreyle geri alınır.
 
 
Hız azaltılması gereken yerler :
Kavşaklara yaklaşırken
Dönemeçlere girerken,
Dönemeçli yollarda giderken,
Tepe üstlerine yaklaşırken,
Yaya ,okul,demiryolu geçitlerine yaklaşırken,
Tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken,
Yapım ,onarım ve bakım çalışmaları yapılan yol kesimlerinde hızlarını azaltmak zorundadırlar. 
 
Taşıtın frenle durdurulması :
Sürücü aracını sevk ve idare ederken değişik tehlikelerle karşılaşabilir,sürücünün tehlikeyi görüp, yorumlaması ve tedbir alabilmesi için bir süre geçecektir. Tehlikeyi görüp ayağını gaz pedalından çekip,frene basması için geçen bu süreye reaksiyon süresi denir. Reaksiyon süresi en fazla 0,75 sn.dir.
Aracın reaksiyon süresi içerisinde kat ettiği yola reaksiyon mesafesi (intikal mesafesi) denir.
Fren pedalına basılması ile tekerleklerin kilitlenip kızaklamanın başlaması arasında geçen zamana Fren süresi denir. Aracın fren intibak zamanı içerisinde kat etmiş olduğu yola fren mesafesi denir.
Reaksiyon mesafesi ile fren mesafesinin toplamı duruş mesafesini verir.
 
 
KONU 9 : TAKİP MESAFESİ
 
Öndeki aracın çeşitli sebeplerden dolayı ani olarak durması,dönüş yapması gibi durumlarda sürücünün önde giden araçlara çarpmamsı için yeterli mesafenin bulunması gerekir bu mesafe kendi araçlarının km. cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metre mesafesi olmalıdır,buna takip mesafesi denir.
Takip mesafesi aynı zamanda takip eden aracın 2 sn. de kat edeceği  yol uzunluğu kadardır.
Önde giden aracı takip eden sürücü 90 km. hızla gidiyorsa öndeki araçla arasındaki mesafe en az 45 m olmalıdır.
Kol ve grup halinde karayolunda seyreden araç sürücüleri, diğer araç sürücülerinin emniyetle girebilecekleri bir açıklık bırakmalı veya en az takip mesafesi kadar metreden öndeki araçları takip etmelidir.
Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri yerleşim yerleri dışındaki karayolunda diğer araçları aralarında en az 50 m mesafe bırakarak izlemek zorundadır.
Takip mesafesinin yeterli olup olmadığı ,88-89 kuralı ile kontrol edilebilir.Öndeki araç yol üzerinde belli bir noktayı geçtiği anada takip eden sürücü normal söyleyişle 88-89 diyerek sayar ve rakamın son hecesine geldiğinde kendi aracı da belli noktaya gelmiş ise takip mesafesinin normal olduğu anlaşılır.
 
KONU 10 : ÖNDEKİ ARACI GEÇME KURALLARI
 
Öndeki aracı geçmek isteyen sürücüler :
1- Arkadan gelen başka bir sürücünün kendisini geçmeye başlamamış olmasına,
2- Geçilecek aracın bir başka aracı geçmek için uyarı işareti vermemiş olmasına,
3- Geçmede  kullanılacak şeridin yeteri kadar ilerisinin görüşe açık ve boş olmasına ,
4- Geçişin  geçilecek araçlar için herhangi bir güçlük oluşturmayacak şekilde olmasına,
5- Araçlardaki hız farkları ve uzunlukları göz önünde bulundurularak yeterli mesafe ve zamanın olup olmadığına,
6- Karşıdan gelen trafiğin yeteri kadar ilerisinin görüşe açık ve boş olmasına
dikkat etmek zorundadırlar.

 
Öndeki aracı geçmek isteyen sürücülerin uyması gereken kurallar:
1-     Geçme, geçilecek aracın  solundan yapılır.
2-     Gündüz korna gece selektör ile geçilecek araç sürücüsü uyarılır,sola dönüş lambası ile işaret verilir.
3-     Geçilecek araca takip mesafesi kadar yaklaştıktan sonra sol şeride geçilir.
4-     Geçilen araç geriyi görme aynasından görülünceye kadar geçiş şeridinde gidilir.
5-     Sağa dönüş lambası ile işaret verildikten sonra, sağ şeride geçilir ve geçiş tamamlanır.
Zorunlu hallerde :
1-     Sola  dönüş işareti verip yavaşlayan aracın ,
2-     Yolun ortasından giden tramvayların ,
3-     Zorunlu trafik sebebiyle beklemekte olan araçların,
4-     Görevi gereği yolun solunda duran geçiş üstünlüğüne sahip araçların sağından geçilebilir.
ÖNDEKİ ARACI GEÇMENİN YASAK OLDUĞU YERLER
1-     Geçmenin herhangi bir trafik işareti ile yasaklanmış olduğu yerlerde
2-     Köprü üstü ve dönemeçlerde
3-     Tepe üstü ve dönemeçlere yaklaşırken
4-     Yaya ve okul ,demiryolu geçitlerine yaklaşırken
5-     Kavşaklara yaklaşırken
6-     Gidiş geliş için birer şeridi bulunan köprü ve tünellere yaklaşırken
 
 
KONU 11 : GEÇİLEN ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİN UYACAĞI KURALLAR
 
Geçilmek üzere olan araç sürücüleri:
a)Duyulur ve görülür bir geçiş işareti alınca trafiğin iki yönlü kullanıldığı karayollarında taşıt
yolunun sağ kenarına yakın gitmeye dörtten fazla şeritli veya bölünmüş karayollarında bulunduğu
şeridi izlemeye ve hızını arttırmamaya
b)Dar taşıt yolları ile trafiğin yoğun olduğu karayollarında yavaş gitme nedeni ile kendilerini
geçmek için izleyen araçların kolayca ve güvenli geçmelerini sağlamak için araçlarını elverdiği oranda
sağ kenara almaya,yavaşlamaya,gerekiyorsa durmaya mecburdurlar.
c)Kurallara uygun olarak kendilerini geçmek isteyen araçlara yol vermemek geçilmekte iken başka
bir aracı geçmeye veya sola dönmeye kalkışmak yasaktır.
d)Sürücülerin kendini geçmek isteyen araçlara dönüş lambasıyla geç işareti vermesi yasaktır.
e) Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alınca,bu araçların kolayca
ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmak gerekiyorsa durmaya mecburdurlar.
 
KONU 12 : DÖNÜŞLER VE MANEVRA KURALLARI:
 
Karayolunda hareket halinde olan ve iki yönlü iki şeritli yolda önde giden bir aracı geçmeye başlamadan veya park etmiş araçların arasından çıkarken ,taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken ,şerit değiştirirken , sağa –sola dönerken ,geri giderken karayolunu kullananları tehlikeye sokmayacak şekilde uyulması gereken kurallar şunlardır:
1-     Aracı  çalıştırmadan önce etrafını kontrol etmeli ,
2-     Manevralar sırasında dönüş ışıklarını kullanmalı ve manevra süresince işarete devam etmeli ,
3-     Kavşaklara yerleşim birimi içinde  30 m. Dışında 150 m. Kala ve kavşak içinde şerit değiştirmek yasaktır.
 
Dönüşlerde uyulması gereken kurallar :
 
1-     Dönüş işaretini vermek,
2-     Uygun mesafede dönüşe ayrılan şeride  girmek (Ş.İ. 30m.ve S.D. 150 m.)
3-     Hızlarını azaltmak,
4-     Sağa dönüşte dar kavisle, sola dönüşte geniş kavisle dönmek,
5-     Sağa dönüşlerde geçen yaya veya bisiklet sürücüsü varsa yol vermek,
6-     Gireceği yol çok şeritli ise; sola dönüşte uygun şeride ,sağa dönüşte  en sağ şeride geçmek ve dönüş tamamlanınca  hızının gerektirdiği uygun şeride geçmek zorundadırlar.
 
DÖNÜŞLER (Doğrultu değiştirme) :
Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirmek isteyen sürücüler:
A-Sağa dönüşlerde:
1- Dönüş işareti vermeye,
2- Sağ şeride veya işaretle dönüş izni verilen şeride girmeye,
3- Hızını azaltmaya,
4- Dar bir kavisle dönmeye,
5- Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ve bisikletlilere geçiş hakkı vermeye,
6- Dönülen karayolunun gidiş şeridine veya gidişe ayrılmış en sağ şeridine girmeye mecburdurlar.
B- Sola dönüşlerde :
1- Dönüş işareti vermeye,
2-Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden en soldakine ,iki şeritli ve iki yönlü karayollarında sağ şeridin soluna yanaşmaya,
3- Hızını azaltmaya ,
4- Dönüşe başlamadan sağdan gelen taşıtlara ilk geçiş hakkını vermeye,
5- Dönüş sırasında karşıdan gelen emniyetle duramayacak kadar kavşağa yaklaşmış araçları beklemeye,
6- Döneceği yolun gidişe ayrılan kısmına girmek üzere arkadan gelen ve sola dönecek diğer araçları engellememek için dönüşü geniş kavisle yapmaya,
7- Kavşağa geldiğinde varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermeye,
8- Dönüş sırasında yolun çok şeritli olması halinde en sağ şerit dışındaki uygun bir şeritten kavşağı terk etmeye,
9- Döndüğü yola girdikten sonra en kısa sürede trafiği tehlikeye düşürmeden sağ şeride veya hızının gerektirdiği şeride girmeye mecburdurlar 
 
DÖNEL KAVŞAKLARDA DÖNÜŞLER :
Bu kavşakların sağladığı en büyük avantaj geriye dönüşlerin güvenle yapılabilmesidir.Dönel kavşaklarda sağa veya sola dönüş kurallarına aynen uymakla birlikte ;
1-     Sola veya geriye dönecek ise orta adaya bitişik şeritten kavşağa girmeye,
2-     Dönel kavşakta geriye dönecekse orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçmeye,
3-     Orta ada etrafında dönerken, kavşak çıkışında bulunan ve uygun mesafede olmayan bir karayoluna veya geçiş yoluna girmek istemesi hali dışında, şeridini muhafaza etme mecburdurlar.
 
Araç sürücülerinin ;
 
1-     Dönüş işaretini vermeye,
2-     Uygun şeride girmeye,
3-     Hızlarını azaltmaya,
4-     Sola yada geriye döneceklerin, orta adaya yakın şeritten kavşağa girmeleri,
5-     Ada etrafında dönerken gereksiz şerit değiştirmeleri yasaktır.
6-     Sola dönüş yapacakların ; orta adanın uzağında  durmaları ve kalkıştan sonra gireceği yola yaklaşırken sağa dönüş lambalarıyla işaret verip, dönel kavşaktan çıkmaları gerekmektedir.
7-     Geriye dönüş yapacakların; orta adanın yakınında durmaları cve sola dönüş lambalarıyla işeret verip, kalkıştan sonra şerit değiştirmeden ada etrafında çeyrek tur daha giderek beklemeleri ve son kalkışta geriye dönüşü tamamladıktan sonra trafiği tehlikeye düşürmeden kısa sürede sağ şeride veya hızını gerektiren şeride geçmeleri zorunludur.
Geri Gitme ve Dönüşler :
 
·        Trafiğin yoğun olduğu yollarda geri dönüş yapmak yasaktır.
·        Geri dönüşün yapılacağı yer uygun durumda ise ,diğer araçların geçişini engellemeyecek ve yolu kullananları tehlikeye düşürmeyecek şekilde ve en az manevra ile geri dönüş yapılabilir.
·        Araç sürücüleri bağlantı yollarında geri gidemezler.
·        Tek yönlü yolarda duraklama ve park manevrası dışında geri gitmeleri yasaktır.
·        İki aracın emniyetle  geçemeyeceği kadar dar olan iki yönlü yollarda geri gitmek yasaktır.(geçiş kolaylığı sağlamak dışında )
·        Otobüs,kamyon, çekici gibi araçlarda geri manevra emniyetle sağlanamıyorsa bir gözcü bulundurulması zorunludur.
 
 
KONU 13 : KAVŞAKLARDA İLK GEÇİŞ HAKKI KURALLARI
 
Kavşağa yaklaşan sürücüler,kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamak, dikkatli olmak, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermek zorundadırlar. Kavşağa yaklaşan sürücüler ;
1-     Görevli kişilerin talimatlarına ,
2-     Trafik ışıklı işaret cihazlarına ,
3-     Trafik işaret levhalarına,
4-     Yol çizgilerine
5-     Diğer işaretlemelere
Uymak zorundadırlar.
 
Bir kavşakta bu işaretleyiciler yok ise:
1-     Doğru  geçmekte olan tramvaylara ve bu yola paralel yönde gelen araçlara,
2-     Bölünmüş yola çıkan araç sürücüsü bölünmüş yoldan araca
3-     Dönel kavşak içindeki araçlara ,
4-     Tali yoldaki araçlar anayoldakilere,
5-     Motorlu araçlardan soldaki sağdakine,
6-     Motorsuz araç motorlu araca,
7-     İz yada mülkten çıkan, karayolundakine,
8-     Kurallara uygun olarak karşıya geçiş yapacak yayalara,
9-     Görev halinde iken geçiş üstünlüğü olan araçlara
Yol vermek zorundadır.
 
Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirtilmemiş ise ;
1-     Motorsuz araç sürücüleri motorlu araçlara,
2-     Lastik tekerlekli traktör ile iş makinesi sürücüleri, diğer motorlu araçlara,
3-     Motorlu araçlardan soldaki sağdan gelen araca,
4-     Dönüş yapan sürücüler, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara ,varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ,

5-     Kavşağa gelen sürücüler kavşak giriş çıkışlarında  kurallara uygun olarak karşıya geçen veya geçmek üzere olan yayalara geçiş hakkını vermek zorundadır.
Aksine bir işaret yoksa ,bütün kavşaklarda araçlar, ray üzerinde hareket eden taşıtlara geçiş hakkını vermek zorundadırlar.
 
 
 
KONU 14 : GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ
 
Görev sırasında belirli araç sürücülerinin , can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik yasaklama ve kısıtlaması veya yasaklarına bağlı olmamalarına geçiş üstünlüğü denir.
 
Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar:
 
1-     Yaralı veya acil hastaların taşınması için kullanılan can kurtaran ve özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan diğer araçlar.
2-     İtfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları,
3-     Sanık ve suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları,
4-     Trafik güvenliğini koruma veya kaza yerine giden trafik hizmetlerine ait araçlar,
5-     Yolun yapım ve bakımından sorumlu kar ve buz mücadelesinde görevli araçlar,
6-     Sadece alarm sırasında  sivil savunma hizmetlerine ait araçlar,
7-     Hizmetin devamınca koruma aracı ile korunan araçlar,
Bu araçların kavşaklarda birbirleriyle karşılaşmaları halinde ilk geçiş hakkı yukarıdaki yazılış sırasına göre olmalıdır.
Geçiş üstünlüğüne sahip bir aracın duyulur veya görülür işaretlerini alan araç sürücüleri, bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmak, gerekiyorsa durmak ve bu araçlar tarafından tamamen geçilinceye  kadar beklemek zorundadırlar,
Kavşak içerisinde ise kavşağı en yakın yerden terk ederek geçiş kolaylığı sağlanmalıdır.
 
Kullanılan tepe lambası renkleri :
 
İtfaiye ve sivil savunma araçlarında kırmızı ,
Cankurtaran araçları,trafik ve genel zabıta araçları ve trafik hizmeti veren araçlarda mavi veya mavi kırmızı,
Karayolu yapısı, kentsel yapı ,onarım,bakım ve temizlik işlerinde kullanılan araçlarda, eskort araçlarda sarı tepe lambası bulunur . GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ YOKTUR.
 
KONU 15 : GELEN TRAFİKLE KARŞILAŞMA HALİNDE GEÇİŞ KOLAYLIĞI SAĞLAMA KURALLARI
 
ARAÇ SÜRÜCÜLERİ :
İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketlerini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için yer ayırmak, aracını sağ kenara yanaştırmak, gerekli hallerde sağa yanaşıp durmak zorundadırlar.
Tehlikeli eğimli yollarda ve dar köprülerde karşılaşma hallerinde ;
Çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değil ise güvenli geçişi sağlamak, manevra imkanı bulunmayan hallerde geri gitmek zorundadırlar. 
 
TAŞIT YOLUNUN DAR OLDUĞU YERLERDE AKSİNİ GÖSTEREN BİR TARFİK İŞARETİ YOKSA ;
1-     Motorsuz araçları sürenler ,motorlu araçlara,
2-     Otomobil,
3-     Minibüs,
4-     Kamyonet,
5-     Otobüs,
6-     Kamyon,
7-     Arazi taşıtı,
8-     LTT
9-     İş makinelerini
Kullanan sürücüler yazılış sırasına göre kendilerinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamak zorundadırlar.
 
 
KONU 16 : DURMA DURAKLAMA VE PARKETME KURALLARI
 
DURMA: Araçların görevli kişilerce verilen dur emrinde veya kırmızı ışıklı işaret levhalarına, her türlü trafik mecburiyeti nedeniyle durdurulması hallerine durma denir
DURAKLAMA : Araçların yolcu indirip bindirmeleri, yüklemek veya boşaltmak için, araçların kısa süreli beklemek amacıyla durdurulmasına duraklama denir. Duraklama bekleme amacıyla yapılırsa, bu süre en çok 5 dakikadır. Bu sürenin uzaması park etme sayılır.
 
 
 
 
DURAKLAMADA ALINACAK   TEDBİRLER:
 
·        En uygun yerin seçilmesi,
·        Bulunulan şeritte en az yerin işgal edilmesi,
·        Varsa banketten yararlanılması,
·        Duraklama amacı uzun süre beklemeyi gerektiriyorsa, gerekli hallerde park ışıklarının yakılması, motorun durdurulup aracın iniş eğiminde ön tekerleklerine çıkış eğiminde arka tekerleklerine aracın dingil sayılarına niteliğine uygun şekilde takoz konulması, el freninin çekilmesi, çıkış ta 1. vitese ,inişte geri vitese takılması, tekerleklerin sağa çevrilmesi
·        Diğer araç ve yayaların geçişini zorlaştırmayacak ve karayolu yapısını bozmayacak veya kirletmeyecek şekilde tedbirler alınması zorunludur.
DURAKLAMANIN YASAK OLDUĞU YERLER :
Taşıt yolu üzerinde;
·        Duraklamanın yasaklandığının bir trafik işaretiyle belirtilmiş olduğu yerlerde,
·        Yay ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde,
·        Sol şeritte, (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç)
·        Kavşaklarda ,tünellerde, köprülerde ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde 5 m. Yerleşim birimleri dışında 100 m. Mesafe içinde,
·        Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerlerde, dönemeçlerde,
·        Otobüs, tramvay ve taksi duraklarında ( duraklamaya izin verilen taşıtın dışındakiler hariç), 15 m. Mesafe içinde,
·        Duraklayan veya parkeden araçların yol tarafındaki yanında,
·        İşaret levhalarına yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında yerleşim yerleri içinde 15 m. dışında ise 100 m .mesafede ,
·        Zorunlu haller dışında yerleşim yerleri dışındaki karayollarında , taşıt yolu üzerinde duraklamak yasaktır.
·        Daha önce park etmiş araçların çıkmasına engel olacak şekilde,
PARK ETME:
Araçların durma ve duraklama halleri dışında genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasıdır. Aracın çalışır durumda olması veya içinde insan bulunması park etme  amacını değiştirmez.     
 
DURAKLAMA, bekleme amacı ile yapılırsa bu süre en çok 5 dk. Geçemez  geçtiği takdirde bu park etme sayılır.
 
 
PARK ETMEDE ALINACAK TEDBİRLER:
·        Araç el freni ile tespit edilir,
·        Motor durdurulur, eğimli yollarda inişte geri,yokuşta birinci vitese takılır ve ön tekerlekler sağa çevrilir,
·        Eğimli yollarda araçların her iki arka tekerleğin  inişte ön ,çıkışta  arka taraflarına takoz konulur,
·        Aracın terk edilmesi halinde camlar  kapatılarak kapılar kilitlenir.
PARK ETMENİN YASAK OLDUĞU YERLER :
·        Duraklamanın yasak olduğu yerlerde,
·        Park etmenin işaretlerle yasak olduğu yerlerde,
·        Geçiş (mülk) yolları önünde ve üzerinde,
·        Yangın musluklarına her iki yönden 5 m. Mesafe içinde ,
·        Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının park yerinde, her iki yönden 15 m. Mesafe içinde,
·        Üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda, aksine bir işaret bulunmadıkça gidiş yönüne ayrılmış en sağ şerit dışındaki şeritlerde,
·        Park etmiş araçların çıkışını engelleyecek şekilde,
·        Geçiş üstünlüğü bulunan araçların giriş  ve çıkışlarının yapıldığı  yerleri belirten işaret levhalarına 15 m. Mesafe içinde ,
·        Park için ayrılmamış veya trafik işaretleriyle  belirlenmemiş geçitler ile  köprüler üzerinde  veya bunlara 10 m. Mesafe içinde,
·        Kamunun yararlandığı  giriş ve çıkış kapılarına  her iki yönde 5 m. Mesafe içinde ,
·        Kişi, kurum yada kuruluşlara trafik komisyonu kararı ile  ayrılmış  olan yerlere ,
·        Mecburi haller dışında yerleşim yerleri dışındaki kara yollarında,
·        İşaret levhasında gösterilen park etme süresi dışında ,
·        Yaya yollarında ,
·        Özel cihaz bulunduran yerlerde ücret ödenmeden park etme halinde veya süresi dışında,
·        Park etmek için ayrılmış olan yerlere belirlenmiş şekle aykırı olarak veya süre dışında , park etmek yasaktır.
 
İNDİRME – BİNDİRME KURALLARI
Araç sürücülerinin:
·        Yolcularını aracın tarafından indirip bindirmesi,
·        Araç durmadan kapı açması,
·        Taşıt yolu üzerinde kapı açmaları,
·        Kapılarını kapatmadan hareket etmesi yasaktır.
 
 
 
 
 
 
KONU 17 : ARAÇLARIN IŞIKLARI VE KULLANILMASI 
Karayollarında trafiğe çıkan araçlar geceleri veya sis, kar, şiddetli yağmur ve yeterli derecede aydınlatılmamış tünel gibi görüşün az olduğu hallerde ışıklarını yakmak zorundadır.
 
UZAĞI GÖSTEREN IŞIKLAR :
 
Yerleşim yerlerindeki karayollarında;
·        Geceleri ( yerleşim yerleri dışında) seyrederken
·        Yeterince aydınlatılmamış tünellerde , benzeri yer ve hallerde  kullanılır.
Geceleri yakın ilerisi görülmeyen kavşak , dönemeç, yeterince aydınlatılmamış tünellerde ard arda ve sıra ile yakarak (sellektör) yaparak gelişlerini birbirlerine haber vermek zorundadırlar.
 
YAKINI GÖSTEREN IŞIKLAR :
·        Karşılaşmalarda
·        Aydınlatmanın yeterli olduğu hallerde,
·        Öndeki aracı takip ederken ,
·        Uyarma halleri dışında, gece bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar,
·        Gündüz görüşü azaltan sisli ve yağışlı ve benzeri havalarda kullanılır.
Kısa farlar 25 m. Uzunlar ise 100 m. Aydınlatacak şekilde ayarlı olmalıdır.
 
IŞIKLARIN KULLANILMASINDA YASAKLAR
·        Sis ışıklarının sisli , karlı ve sağanak yağmurlu  havalar dışında ve diğer farlarla birlikte yakılması,
·        Dönüş ışıklarının geç anlamında kullanılması,
·        Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi,
·        Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı ışık takılması,
·        Sadece park lambalarıyla veya sis ışıklarıyla seyir edilmesi,
·        Öndeki aracı geçişlerde uyarı için çok kısa süreli uzağı gösteren ışıkların yakılması yasaktır.
·        Arka plakaların normal hava şartlarında 20m. Mesafeden okunacak şekilde aydınlatılması zorunludur.
Araçların önünde beyaz ve açık sarı renkte, arkada  ise kırmızı  ve portakal sarısı renginde ışık veren lambalar bulunacaktır. Araçlarda,  farlar ,dönüş lambaları ,park lambaları ,kuyruk lambaları ,fren lambaları  ve plaka lambalarının bulunması zorunludur.
Traktör römork  ve yarı römorklarının arkasında bulunacak  arka işaret levhası :
Traktörlerin ve römorkların arkasına diğer sürücülerin görebileceği ve fark edebileceği AEK regülasyonlarına  uygun  şekilde kırmızı ışık yansıtan  35 cm.x35 cm. x 35 cm. içi dolu eşkenar üçgen şeklinde arka uyarı trafik işaret levhası takılır.
 
 KONU 18 : ARIZALI ARAÇLARIN İŞARETLENMESİ
 
KARAYOLUNDA BOZULAN ARAÇLARIN DURUMUNA GÖRE :
 
Araçların park ışıklarının yakılmadığı veya yakılması halinde bile diğer sürücüler tarafından 150 m. Mesafeden açıkça görülmediği takdirde bozulan aracın ön ve arkasına uygun yerlere ,diğer araç sürücülerinin 150 m. Den açıkça görebilecekleri  birer kırmızı reflektör veya kırmızı ışıklı cihaz konulması mecburidir.
            Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde yansıtıcının veya kırmızı ışıklı cihazın araçtan en az 30 m. uzaklığa diğer araç sürücülerinin 150 m. Mesafeden görebilecekleri yer ve şekilde yerleştirilmesi zorunludur.
Otobüs kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde  en az  150 m. mesafeden net olarak görülebilecek şekilde  150x25 cm. ebadında engel işareti konulması mecburidir.
Bozulan araç tehlikeli madde taşıyor ise, her durumda kırmızı ışıklı cihaz kullanılacak ve devamlı süre ile başında beklenmek suretiyle gözetim altında tutulacaktır. Gereki tedbirler alınıncaya kadar araçta dörtlü ikaz lambaları varsa bu lambaları veya dönüş lambaları birlikte yakılabiliyorsa bunların yakılması zorunludur.
ARIZALI ARACIN ÇEKİLMESİ :
Herhangi bir nedenle çekilerek götürülmesi gereken araçlar, kurtarıcı araçlarla çekilir.
Çekilen aracın :
·        Ağırlığı çeken aracın taşıma sınırından fazla olmayacak ,
·        Sürücünün yönetiminde olacaktır.
·        Işık donanımı bozuk ise arkasına  gündüz 20 x 20 cm. ebadında kırmızı bez, gece kırmızı ışık veren yansıtıcı veya reflektör konur.
·        Araçlar kendi cinsinden bir araçla çekilmelidir.
Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar :
·        Her iki araç boş olacak ,gerekli ise sürücüsünden başka birer hizmetli dışında yolcu bulunmayacak,
·        Bağlantıları çelik çubuk ,çelik halat veya zincirle yapılacak,
·        İki araç arasındaki mesafe 5 m.yi geçmeyecek, 2,5 m.yi geçtiği takdirde bağlantının ortasına kırmızı bez, gece kırmızı ışık veya kırmızı yansıtıcı konulacaktır.
·        Çekilen aracın freni bozuk ise açıklık 1 m.den fazla olmayacak, bağlantıları çeki demiri ile yapılacak,
·        Çeken araç, freni bozuk aracı çekerken 15 km. hızdan, diğer hallerde 20 km. hızdan fazla hızla sürülmeyecek,
Hareket gücü olmayan römork ve benzeri arızalı araçlar ile başka bir araçla çekilemeyecek durumda olan arızalı araçlar, yalnız kurtarıcı araçlarla çekilecektir
KONU 19 : SAYGISIZ VE TEDBİRSİZ ARAÇ SÜRMEK :
Araç sürücülerinin ;
·        Su ,çamur ve benzerlerini sıçratarak,
·        Korkutarak veya şaşırtarak,
·        Sigara izmaritlerini ve çöplerini yola atarak,
·        Kasıtlı olarak yaya veya taşıt trafiğinin seyir emniyetini tehlikeye düşürerek,
·        Seyir halindeyken haberleşme cihazlarını kullanması ,
·        Özel amaçlarla keyfi veya kasıtlı davranışlarda bulunmak suretiyle yay veya araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek veya tehlikeye düşürmek suretiyle tedbirsiz veya saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmeleri yasaktır.
·        Ele alınmadan kullanım imkanı sağlandığında , sürücü zorunlu hallerde telefon görüşmesi yapabilir.
Bu hükümlere uymayanlar para cezası ile cezalandırılır.
 
KONU 20 : SES, MÜZİK , GÖRÜNTÜ VE HABERLEŞME CİHAZLARI
 
Kullanılan ses cihazlarının  uyarı  işareti olarak ;
·        Kavşak ,tepe üstü , dönemeç gibi yerlere  yaklaşırken  gelişini haber verme , yol ve trafik durumunun gereğine göre , karayolunu kullananları  uyarma ve geçme halleri dışında kullanılması,
·        Kamunun huzurunu bozacak şekilde gereğinden uzun ve ayarsız olarak seslendirilmesi, şehir içinde havalı klakson kullanılması,
·        Geçiş üstünlüğüne sahip araçlarda bulundurulması gerekenlerin diğer araçlara takılarak kullanılması ,
·        Görüntü cihazlarının ,kamu hizmeti yolcu taşımacılığı yapan araçlara takılması yasaktır.
Pikap ,teyp ve benzeri cihazlar :
·        Dolmuş otomobilleri ile kamu hizmeti yolcu taşımacılığı yapan minibüslerde bulundurulması yasaktır.
·        Otobüslerde , sürücünün kullanamayacağı  bir uzaklıkta bulunması şartıyla kullanılabilir.
Hoparlörler :
Trafik tescil kuruluşlarından izin alındıktan sonra takılabilecektir.Bu cihazlar , trafik düzenini bozmayacak  ve yoldan faydalananları  rahatsız edecek şekilde ses çıkartmayacaktır.
 
KONU 21 : OKUL TAŞITLARI
Okul taşıtı sürücüleri öğrenci indirme bindirme yaptıkları sırada aracın arkasında ki DUR işaretinin ışığını yakmak, diğer araç sürücülerinin de bu ışık yandığı sürece durması zorunludur. Dur lambasının yandığını gören sürücüler okul taşıtının öğrenci indirdiği veya bindirdiğini anlayıp durup beklemek zorundadırlar.
            Araç içi düzeninin sağlanması ,iniş ve binişlerde öğrencilere yardımcı rehber öğretmenin bulunması zorunludur.
            Okul taşıtları 30 cm. çapında kırmızı ışık veren lamba ve OKUL TAŞITI yazısı bulunan örneğine uygun bir renk ve boyutta ayırıcı kuşak takmak zorundadırlar.
Okul taşımacılığı yapacakların uyması gereken kurallar :
·        Taşıma sınırını aşmayacak sayıda öğrenci bindirmelidir.
·        Okulca belirlenen taşıma saatlerine ve programına uymalıdır.
·        Araçta rehber personel bulunmalıdır.
·        Öğrencilerin oturduğu koltukta emniyet kemeri olmalıdır.
·        Araç kapıları sürücü tarafından kontrol edilmelidir.
·        Öğrencilerin yetişebileceği cam ve pencereler sabit olmalıdır.
·        Dur lambası frene bağlı olmamalıdır.
 
KONU 22 : YAYA, OKUL,DEMİRYOLU GEÇİTLERİNDEN GEÇME KURALLARI
A)    Yaya ve okul geçitleri :
Görevli kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan , ancak başka bir trafik işareti belirlenmiş olan yaya ve okul geçitlerine yaklaşan bütün sürücüler ;
·        Hızlarını azaltmalı,
·        Geçitten geçen yayalara  ilk geçiş hakkını vermeleri,
·        Varsa okul geçit görevlisinin işaretlerine uymaları zorunludur.
·        Işıklı ve sesli uyarı cihazlarına uymaları zorunludur.
 
B)   Demiryolu ( Hemzemin ) Geçitler :
1- Bariyerli (Kontrollü ) Demiryolu  geçidine yaklaşan sürücüler ;
*  Duruma uygun hızla geçmeleri,
* Işıklı veya sesli “DUR” işaretine uymaları,
* İndirilmiş veya indirilmekte olan bariyer varken geçide girmemeleri zorunludur.
2- Bariyersiz ( Kontrolsüz) Demiryolu geçidine yaklaşan sürücüler ;
*  Geçmeden önce makul bir mesafede  durmaları,
* Herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmadığından emin olduktan sonra geçmeleri mecburidir
 
 
 
 
 
 
 
 
KONU 23 : ARAÇLARIN AĞIRLIKLARI, BOYUTLARI VE YÜKLEME KURALLARI
Araçların boyutları ,ağırlıkları ve uzunlukları:
 
Araçların yüklü ve yüksüz boyutları :
 
Azami Genişlik ………………2,55 m.
Azami Yükseklik…………......4,00 m.
Frigorifik araç yapı genişliği…2,60 m.
 
AZAMİ UZUNLUK :
İki dingilli araçlarda …………………….12,00 m.
Üç dingilli ve tek katlı otobüslerde...........12,60 m.
Üç ve dört dingilli çift katlı otobüslerde…15,00 m.
Yarı römorklu araçlarda………………….16,00 m.
Bir römorklu katarlarda…………………..18,75 m.
İki römorklu katarlarda …………………..22,00 m.
 
ARAÇLARIN AZAMİ AĞIRLIKLARI :
Dingil ağırlıkları ;
Tahriksiz tek dingilde……… 10 ton
Tahrikli tek dingilde…………11,5 ton
·        Tarım işlerinde kullanılan araçlarda yol yapım – bakım araçları,
·        Kurtarıcı araçlar ve itfaiye araçlarında azami genişlik 3,05 m. olabilir.
Azami genişliği 2,55 m. ile 3,05m. Arasında olan tarım alet ve makineleri günün kararmasından  itibaren, aydınlanıncaya kadar karayolunda trafiğe çıkamazlar
 
YÜKLEME KURALLARI
 
Araçlara taşıma sınırı üstünde yolcu ve yük alınması,taşıma sınırı  aşılsın veya aşılmasın dingil ağırlıklarını aşacak şekilde yük yüklenmesi yasaktır. Ağırlığı ve boyutları bakımından özelliği olan yüklerin karayolu ile taşınması için karayolları genel müdürlüğü’nden  izin alınması zorunludur.
Radyoaktif maddelerin yüklenmesi, boşaltılması ve taşınabilmesi için Atom enerjisi Komisyonundan izin alınması zorunludur.
 
Yükleme sırasında dikkat edilecek hususlar:
 
Yükün karayoluna değecek, düşecek, dökülecek ,sızacak ,gürültü çıkaracak şekilde yüklenmez.Dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak sivri çıkıntılar oluşturacak şekilde yüklenmez. Görüşe engel olacak plakalarını ,ayırım işaretlerini,  dönüş ışıklarıyla, yansıtıcıları  örtecek şekilde yüklenmez. Aracın boyunu önden 1m. Arkadan 2 m. Den fazla taşacak şekilde yüklenemez. Çamurluk , basamak, kasa kenarı ,sürücü mahallinin veya araç üstü, bagaj merdiveni gibi dış kısımlarda  ve yük üzerinde yolcu taşınması yasaktır. 
Yük taşımak için yapılmış araçlarda, gerekli hallerde :
 
Uygun oturma yerlerinin  yapılmış, kasa kenarlarının kapalı ve üzeri örtülü olması şartıyla, taşıma sınırının her tonu için 2 yolcu taşınabilir. Kısa mesafede işçi taşınmasında ,arka kapakların 90 cm. ve karoser zeminden  120 cm. yükseklikte ve elle tutulacak bir korkuluk olması şartıyla  taşıma sınırının  her tonu için  ayakta 2 yolcu  taşınabilir.
Tarım ürünlerinin toplanması, yüklenmesi veya boşaltılması amacıyla  lastik tekerlekli traktörlerin  römork veya yarı römorklarında , oturmaları şartıyla, taşıma sınırın  her tonu için  en çok 3 kişi taşınabilir.
Yükle yolcu bir arada taşınırken yükler sağlam olarak yerleştirilmiş  ve bağlanmış olmalı, kasanın  yan ve arka kapakları kapalı olmalı, yolcular kasa içinde ayrı bir yere oturtulması şartıyla  yolcu taşınabilir.
 
TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI
Fiziksel ve kimyasal yapı ve nitelikleri bakımından patlayıcı ,parlayıcı, yanıcı, yakıcı,kendi kendine  veya kolayca ateş alıcı, zehirli veya radyoaktif maddeler ile bunların benzerleri  Tehlikeli madde sayılır.
Tehlikeli maddelerin yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bulundukları yere 30 m.mesafe içinde sigara ve benzerleri şeyler içilmeyecek aydınlatma cihazları gibi kıvılcım çıkaran şeyler kullanılmayacak.
Tehlikeli madde taşıyan araçlar içinde 6 voltu geçmeyen  pilli fener dışında aydınlatma cihazları bulundurulmayacak.
6 kg.lık  2 adet yangın söndürme cihazı bulunduracaklardır. 
Araca  başka yük alınmayacak ,mal sahibi veya hizmetliden başka yolcu alınmayacak.Parketme ve duraklama halinde araç, bir görevlinin gözetiminde olacak. Ön ve arka yanlarına kırmızı zemin üzerine boyu 20 cm.ve çizgi kalınlığı 2,5 cm. den az olmayan beyaz renkte TEHLİKELİ MADDE  yazısı yazılacak, ayrıca ön ve arka tarafına kolayca görülebilir 30x30 cm. ebadından küçük olmayan bezler asılacaktır.
            Yerleşim yerleri dışındaki karayolunda diğer  araçları  en az 50 m. mesafeden takip edeceklerdir.
Duraklama halinde diğer araçlarla aralarında 20 m. Mesafe bulunduracaklardır.Radyoaktif maddelerin yüklenmesi, boşaltılması ve taşınabilmesi için ayrıca Atom enerjisi Komisyonun dan izin alınması zorunludur.
 
 
 
KONU 24 : OTOYOL KURALLARI
 
Transit trafiğe tahsis edilmiş belirli yer ve şartlar dışında giriş ve çıkışların yasaklandığı yaya, hayvan ve motorsuz  taşıtların girmesinin yasaklandığı ,ancak izin verilen motorlu araçların  yararlandığı ve trafiğin  özel kontrole tabi tutulduğu karayoluna OTOYOL ( Erişme kontrollü karayolu) denir.
Otoyolda asgari hız 40 km/s, azami hız 120 km/s.olup,içişleri Bakanlığı otomobiller için hız sınırını 20 km/s. Artırmaya yetkilidir.
Otoyola girerken “hızlanma şeridi”nden yararlanılacak, yoldaki  trafiğin akış hızına uyum sağladıktan sonra hızlanma şeridinin sonundan otoyol bandına girmek zorundadır.Otoyoldan çıkarken de “yavaşlama şeridine” şeridin başından girmek ve şerit boyunca hız azaltmak zorunludur.Otoyolda seyrederken altına inilmemesi gereken hız sınırına mecburi asgari hız denir.
Otoyolda duraklamak, park etmek geri gitmek ve geri dönmek yasaktır.Kaza ve arıza gibi zorunlu hallerde taşıtın emniyet şeridine alınarak işaretlenmesi gerekir. Emniyet şeridinde seyretmek yasaktır.
 
OTOYOLLARDA KULLANILAN CİHAZLAR : 
Otoyol acil haberleşme cihazları:
Bu sistem acil haberleşme  telefonları , merkezi istasyon ve tekrarlatıcı istasyondan oluşmaktadır.Bu sistemi kullanan sürücüler herhangi bir ücret ödemeden  sağlık , güvenlik ve ilkyardım, polis, itfaiye,kurtarıcı ,teknik servis  gibi hizmetlerden faydalanırlar. Bu cihazlardan yolun sağında ve solunda karşılıklı olarak bulunmakta ve kullanacak kişi kendi tarafındaki cihazı kullanmalı karşı tarafa geçmemelidir. Bu cihazları kıran veya zarara uğratanlar cezaya çarptırılırlar.
 
Otoyol –Köprü Otomatik  Geçiş Sistemi (OGS) ,Karayolları  Geçiş Sistemi(KGS):
Bazı otoyol ,köprü ve karayolları  gişelerinden  geçişlerde OGS veya  KGS uygulanır. Bu sistemden faydalanmak isteyen sürücüler Ziraat Bankası veya anlaşması olan diğer banka şubelerine müracaat ederek ,gerekli ücretleri yatırıp sözleşmeyi yaptıktan sonra  OGS veya KGS cihazı (elektronik etiket) kendilerine verilir.Bu cihaz aracın ön camına iç yüzeye takılır.OGS ile geçiş yapacak sürücüler, Otoyol ve köprülerden ,karayollarından indirimli ve zaman kaybetmeden geçiş yapmış olurlar.
 
 
KONU 25 : SÜRÜCÜ VE YOLCULARIN KORUYUCU TERTİBAT KULLANMALARI
 
Otomobil ve tescil bakımından otomobil gibi işlem gören arazi taşıtlarında sürücüsü ile ön koltuklarında  ve minibüslerde ise sürücü ile yanında oturan yolcu koltuklarında emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunludur.Söz konusu bu araçların ön koltuklarında 10 yaşından küçük çocukların taşınması yasaktır.
Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı kullanmaları zorunludur. (3 tekerlekli  yük motosikletleri hariç ).
 
KONU 26 : GEREKSİZ YERE YAVAŞ SÜRME VE YAVAŞLAMA YASAĞI
 
Sürücülerin zorunlu bir neden olmadıkça:
Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürmeleri ,
Belirlenen hız sınırlarının çok altına ve trafiğin akışına engel olacak şekilde sürmeleri ,başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ve ani yavaşlamaları yasaktır.
 
KONU 27 : BİSİKLET,MOTORLU BİSİKLET VE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR :
 
*Bu araçların yaya yollarında sürülmesi yasaktır.
*Bisiklet sürücülerinin 11 yaşını doldurmuş olmaları gereklidir.
*Motorsuz taşıtları sürenlerin  13 yaşını doldurmuş olmaları zorunludur.
*Motorlu bisiklet sürücülerinin  17 yaşını doldurmuş olmaları ve A1 sınıfı ehliyet
*Motosiklet sürücülerinin 17 yaşını doldurmuş ve A2 sınıfı sürücü belgelerinin olması zorunludur.
*İkiden fazla bisikletin ,taşıt yolunun bir şeridinde yan yana  sürülmesi yasaktır.
*Sürücü arkasına yeterli bir oturma yeri olsa bile başka kişilerin taşınması yasaktır.
*Elde bagaj  paket ve benzerlerinin taşınması yasaktır.
*Bunların başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi yasaktır.
*Bisiklet sürenlerin en az  bir elleri ,motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret vermeleri dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleriyle taşıtlarını sürmeleri zorunludur.
*Bisiklet ve motorlu bisikletlerin ön tarafında beyaz ışık veren ve 20 m. Yi aydınlatabilen bir far ,arka tarafında ise kırmızı ışık veren lamba yada 10 cm. yüzeyli bir yansıtıcı (reflektör) bulundurulur.
*Bisiklet ve motorlu bisikletlerde aynı ses tonu veren en az 30 m. Den duyulabilen ikaz kornası bulundurulmalıdır.
*Motorlu bisiklet ve motosikletlerde birbirinden ayrı iki fren bulunmalıdır.
 

 © 2012 Ege Açıkgöz Sürücü Kursu. Gizlilik Politikası Designed by MS AJANS